Agriculture

Agriculture was the first occupation of man

About 1 in 4 of the world’s population work in agriculture.

Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops and raising livestock. It includes the preparation of plant and animal products for people to use and their distribution to markets. Agriculture provides most of the world’s food and fabrics. Cotton, wool, and leather are all agricultural products. Agriculture also provides wood for construction and paper products.

Did you Know?

Half of the habitable land on Earth is used for farming.

PROJECTS

SAFER-2

Sustainable Agriculture, Food and Economics Resilience

Зорилго

Хүнс болон хоол тэжээлийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлж, Баян-Өлгий аймгийн газар тариалан эрхлэгч өрхүүдийн амьжиргааг дээшлүүлэх.

POAg

Partnership on organic agriculture project

Зорилго

Органик хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг Сэлэнгэ аймагт хөгжүүлэн, хамтын баталгаажуулалтын тогтолцоог бий болгож, талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх замаар нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж, бага талбайд тариалан эрхлэгч иргэдийн амьжиргааг сайжруулна

Үйл ажиллагаа


АДРА Монгол ОУБ нь улсад 1994 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн, өнгөрсөн 29 жилийн турш иргэд, орон нутаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Монголчуудын амьдралын чанарыг сайжруулахын төлөө эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлсээр ирсэн.

mnMongolian