"Альфа үеийнхэн"

 • Санхүүжүүлэгч:
 • АДРА Олон улсын байгууллага, Долоо дахь өдрийн Адвентистуудын Ерөнхий Чуулган, АДРА Австри, АДРА Хятад-Гонконг
 • Төсөв: $500,000 Америк доллар
 • Хэрэгжүүлэх хугацаа: 36 сар (2023 оны 6-р сарын 1-нээс 2026 оны 5-р сарын31)
 • Хэрэгжүүлэх газар:Баянзүрх дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг-Тусгал сургууль, Налайх хотын Эрдмийн-Оргил сургууль, Сонгино Хайрхан дүүрэг
 • Үр шим хүртэгсэд: 12-15насны 2000 өсвөр насны хүүхэд, 2,000 эцэг эх/асран хамгаалагчид ба 40 сургуулийн ажилтан ажиллагсад.  
ЗОРИЛГО

Монголын 12-15 насны өсвөр насныхныг эрүүл амьдралын хэвшилд чадавхжуулан, улмаар халдварт бус өвчнөөр өвчлөх эрсдэлийг бууруулна. Энэхүү төслийн гол зорилго нь сонголт, дасгал хөдөлгөөн, зориг тэвчэээр, өөдрөг үзэл, хоол тэжээл, нийгмийн дэмжлэг/сэтгэцийн эрүүл мэнд гэсэн зургаан бүрэлдэхүүн хэсэгт төвлөрөх CELEBRATIONS эрүүл амьдралын хэв маягийн арга,хэрэгслийг хэрэгжүүлэхэд оршиж байна.

 

ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Ирээдүйн 12-15 насны өсвөр насныханд тогтвортой нөлөө үзүүлэхийн тулд иж бүрэн тогтолцооны хандлагыг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү үйл ажиллагаанд олон нийт, багш нар, ажилтнууд, эрүүл мэндийн ажилтнууд болон оюутнуудад үйлчилдэг орон нутгийн бизнес эрхлэгчид идэвхтэй оролцоно. Тэд хамтдаа эрүүл амьдралын хэв маягийг сурталчлах эерэг хэм хэмжээ, соёлыг төлөвшүүлэх бодит бодлогын баримт бичиг, хамтран эрүүл мэндийн ажиллагааг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилласнаар төслийн хил хязгаарыг тэлсээр байна.

Ирээдүйн 12-15 насны өсвөр насныханд тогтвортой нөлөө үзүүлэхийн тулд иж бүрэн тогтолцооны хандлагыг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү үйл ажиллагаанд олон нийт, багш нар, ажилтнууд, эрүүл мэндийн ажилтнууд болон оюутнуудад үйлчилдэг орон нутгийн бизнес эрхлэгчид идэвхтэй оролцоно. Тэд хамтдаа эрүүл амьдралын хэв маягийг сурталчлах эерэг хэм хэмжээ, соёлыг төлөвшүүлэх бодит бодлогын баримт бичиг, хамтран эрүүл мэндийн ажиллагааг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилласнаар төслийн хил хязгаарыг тэлсээр байна.

Төсөл нь олон нийтийн идэвхтэй оролцоо, бодлого боловсруулах замаар эрүүл өсвөр үеийнхний сайн сайхан байдлыг нэн тэргүүнд тавих тогтвортой механизмыг бий болгохын зэрэгцээ тодорхой өсвөр насныханд тогтвортой эерэг зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

ЗОРИЛТ:

Upon the completion of this project, adolescents aged 12-15 residing in communities surrounding four schools will be equipped with the necessary knowledge and skills to integrate positive and healthy behaviors into their daily routines. Through the project’s efforts and interventions, these young individuals will have a better understanding of making informed choices that promote their overall well-being and reduce the risk of Non-Communicable Diseases (NCDs). 

 
ОНЦЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:
 • Зорилтот насны бүлэг: Энэхүү төслийн үндсэн хүн ам зүй нь 12-15 насны өсвөр насныхан юм.
 • Нийгэмд суурилсан: Төслийн хамрах хүрээ нь дөрвөн сургуулийн эргэн тойрон дахь хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахад оршино.
 • Чадваржуулах: Энэхүү төслийн гол зорилго нь өсвөр насныханд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэх замаар тэднийг чадавхжуулах явдал юм.
 • Эерэг эрүүл зан үйл: Төсөл нь зорилтот өсвөр үеийнхний дунд эерэг, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд онцгой анхаарна.
 • Дэмжих нөлөөлөгчид: Төслийн хүрээнд өсвөр үеийнхний зорилтот бүлгийн хөгжилд эерэгээр нөлөөлж, дэмжлэг үзүүлэх нөлөө бүхий хүмүүсийн сүлжээг бий болгоно.

CHOICES

EXERCISE

TEMPERANCE

OPTIMISM

NUTRITION

SOCIAL SUPPORT

mnMongolian